NOTICIES

Descobrim… el Biobanc i la Plataforma Immunohistoquímica

El Biobanc i Plataforma Immunohistoquímica de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau, coordinat per la Dra. Elena Serrano Carballal, és una plataforma de suport a la investigació biomèdica la funció principal de la qual és el processament de mostres biològiques segons criteris de qualitat.

La missió del Biobanc IIB Sant Pau és obtenir, processar, emmagatzemar, gestionar i posar a disposició de la comunitat científica mostres biològiques humanes i dades associades, d’acord amb els procediments de treball normalitzats acordats, així com mantenir la traçabilitat de la mostra i les seves dades associades, per tal de promoure la recerca biomèdica de qualitat, respectant els drets dels donants.

Com a usuària d’aquesta plataforma, la Dra. Silvia Vidal, cap del grup de recerca de Malalties Inflamatòries de l’IIB Sant Pau, va destacar la qualitat i utilitat d’aquests serveis per al seu grup de recerca.

“Al Biobanc de Sant Pau han valorat la importància d’emmagatzemar mostres valuoses en instal·lacions adequades per a aquesta finalitat. Gràcies a aquest servei hem pogut emmagatzemar des de plasma, sèrums fins a cèl·lules viables amb les màximes garanties. També, quan necessitaven mostres que es van dipositar, ens van informar de com obtenir-les seguint el procediment establert”.

L’objectiu del Biobanc IIB Sant Pau és augmentar l’accessibilitat de les mostres biològiques humanes als investigadors sol·licitants perquè puguin utilitzar-les en els seus projectes de recerca, sempre que compleixin els requisits ètics i legals exigits per la legislació vigent.

Àmplia cartera de tècniques histològiques i immunohistoquímiques

D’altra banda, els laboratoris d’Immunohistoquímica del Biobanc i la Plataforma d’Immunohistoquímica ofereixen serveis de processament de mostres biològiques, tant d’origen humà com de models animals, per a l’anàlisi mitjançant tècniques histològiques, des del processament de mostres, tall i tinció fins a la digitalització de les preparacions, anàlisis histològiques i lliurament de resultats. La plataforma ofereix la possibilitat d’implementar nous mètodes i tincions histològiques, segons la demanda i necessitats dels nostres usuaris, tant interns com externs. A més, es realitza la formació dels usuaris perquè puguin utilitzar els equips de la plataforma en modalitat d’autoservei.

La Dra. María Virtudes Céspedes, cap del grup de recerca d’Oncologia Ginecològica i Peritoneal de l’IIB Sant Pau, subratlla la importància de l’àmplia cartera de tècniques, que van ajudar al seu grup de recerca a assolir els seus objectius i optimitzar els recursos.

“Apreciem i recolzem al 100% aquesta plataforma liderada per la Dra. Elena Serrano. Comptar amb els serveis que ofereix la Plataforma Biobanc ens facilita la consecució dels objectius marcats en els nostres projectes i ens permet avançar en la nostra experimentació. La implantació. de la infraestructura i els equipaments, l’ampli cartera de tècniques histològiques i immunohistoquímiques, i la complexa anàlisi estadística que ofereixen no seria assumida pel grup de recerca, per la qual cosa ho considerem molt necessari, que ens permetrà optimitzar al màxim els nostres recursos.

La responsabilitat que mostren en la seva feina i el tracte proper i obert, ens facilita el nostre dia a dia i ens permet obtenir resultats.En els últims anys que, com a grup de recerca, hem col·laborat amb el seu responsable i el seu equip, han treballat en 5 projectes diferents, en els quals la plataforma Biobanc ha contribuït enormement a l’obtenció de resultats rellevants, que s’han publicat o estan en procés de ser g publicat”.

Trobeu aquí més informació sobre el Biobanc i la Plataforma Immunohistoquímica de l’IIB Sant Pau o poseu-vos en contacte amb la Dra. Elena Serrano, la nostra Coordinadora de Biobanc i Plataforma Immunohistoquímica.


Èxit del primer concert solidari a benefici de l’Institut de Recerca de Sant Pau

L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau- IIB Sant Pau va celebrar ahir el seu primer concert benèfic, de la mà de Little Light Gospel Choir i el cantant Clarence Bekker, amb l’església modernista de Sant Pau plena de gom a gom.

Aquest concert ha constituït el tret de sortida del pla de mecenatge de l’institut, que té contemplat dur a terme diverses activitats amb la implicació de la societat, que finalment és el principal motor de la recerca que es fa cada dia a Sant Pau.

Durant el concert, el director de l’Institut de Recerca, el Dr. Jordi Surrallés va avançar que un dels projectes que veurà la llum ben aviat serà la botiga solidària, que oferirà productes de qualitat, sostenibles i compromesos amb la investigació biomèdica de Sant Pau.


Un assaig confirma que és segur avançar la cirurgia de maluc en pacients antiagregats

L’avançament de la cirurgia mitjançant una estratègia per determinar la funció plaquetària en pacients que han patit una fractura de maluc i que estan amb tractament antiagregant és segur. Els resultats d’un assaig clínic que va comparar aquesta estratègia amb el tractament habitual (la cirurgia diferida) mostren que no hi va haver diferències entre els pacients tractats amb cirurgia precoç o tardana, segons es reflecteix en un article recent al Journal of Clinical Medicine.

“Després d’un seguiment de 12 mesos, hem comprovat que és segur escurçar el temps d’espera fins a la cirurgia sota anestèsia neuroaxial aplicant una estratègia de determinació de la funció plaquetària en pacients amb una fractura proximal de fèmur”, explica la investigadora que ha liderat aquest estudi, María José Martínez Zapata, del Centre Cochrane Iberoamericà, l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau, de Barcelona, i el CIBERESP. “La qualitat de vida millora en els primers sis mesos després de la cirurgia sense diferències entre els grups comparats”, afegeix.

La qualitat de vida millora els primers sis mesos després de la cirurgia sense diferències entre els grups comparats

Dels 156 pacients que van participar en aquest assaig aleatoritzat, 143 es van sotmetre a cirurgia. A 75 dels pacients operats se’ls va mesurar la funció plaquetària per avançar la cirurgia (estratègia experimental) i als 68 restants se’ls va operar després d’esperar el temps de seguretat segons la durada de l’activitat del medicament antiagregant, entre 3 i 5 dies (estratègia habitual). Després de l’alta hospitalària, més de la meitat dels pacients (55,9%) van tenir complicacions mèdiques, que al 42,7% dels casos van ser greus, amb una mortalitat global del 32,2%. No es van observar diferències entre els grups comparats ni en complicacions ni en mortalitat.

Els resultats de l’estudi mostren que la qualitat de vida dels pacients va millorar significativament en tots dos grups després de la cirurgia, amb les millors puntuacions al cap de sis mesos, encara que no es van assolir les prèvies a la fractura. L’edat mitjana dels pacients va ser de 85,5 anys i el 68,0% eren dones. El temps mitjà des de l’ingrés fins a la intervenció quirúrgica va ser de 2,8 dies al grup que va seguir l’estratègia experimental i de 5,3 dies al grup que va seguir l’estratègia habitual.

En la realització d’aquest assaig multicèntric hi han col·laborat els serveis d’Anestèsia, Traumatologia i Hematologia de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau, i els hospitals Vall d’Hebron i Clínic, de Barcelona, i l’hospital Althaia de Manresa. La primera signant d’aquest article és la investigadora predoctoral Angela Merchán-Galvis, i aquest estudi forma part del projecte de tesi doctoral.

Article de Referència

Merchán-Galvis A, Anaya R, Rodriguez M, Llorca J, Castejón M, Gil JM, Millan A, Estepa V, Cardona E, Garcia-Sanchez Y, Ruiz A, Martinez-Zapata MJ, AFFEcT Study Group. Quality of Life and Post-Surgical Complications in Patients on Chronic Antiplatelet Therapy with Proximal Femur Fracture: 12-Month Follow-Up after Implementing a Strategy to Shorten the Time to Surgery. Journal of Clinical Medicine. 2023; 12(3):1130. https://doi.org/10.3390/jcm12031130


Un estudi genòmic ajudarà a predir quins pacients amb esquizofrènia podrien beneficiar-se del tractament precoç amb clozapina

Hi ha un fàrmac molt eficaç pel tractament dels pacients amb esquizofrènia, la clozapina, però té un inconvenient. El seu ús s’associa a un efecte advers que, encara que no és gaire freqüent, pot arribar a ser molt greu: l’agranulocitosi, un trastorn que compromet de manera important el sistema immunitari. Per això, la clozapina està indicada per als pacients que no responen de manera adequada als fàrmacs de primera i segona línia.

Un dels problemes que afronten els psiquiatres per prendre aquesta decisió és la manca d’eines per predir quins pacients no respondran completament a les primeres línies de tractament. De moment, cal anar provant i esperar a veure els resultats, cosa que allarga el procés setmanes, mesos o anys. Això implica que els pacients que no responen adequadament presentin recaigudes i/o ingressos, comprometent-ne la funcionalitat i qualitat de vida i empitjorant-ne el pronòstic a llarg termini.

Ara, un estudi en què el Dr. Justo Pinzón Espinosa, investigador del Grup de Salut Mental de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau –IIB Sant Pau –que lidera la Dra. Maria Portella–, signa com a primer autor compartit amb la Dra. Bochao Lin, de la Universitat de Maastricht i liderat pel Dr. Jurjen Luykx, de la Universitat d’Utrecht, posa sobre la taula una eina genòmica nova. Aquesta ajudaria a predir quins pacients respondran malament als tractaments convencionals i, per tant, serien candidats al tractament amb clozapina de manera precoç. D’aquesta manera, es podrien millorar el control de símptomes, la qualitat de vida i la seva evolució.

L’estudi s’ha realitzat com a part de la tesi doctoral del Dr. Pinzón Espinosa a la Universitat de Barcelona, els directors de la qual són el Dr. Narcís Cardoner Álvarez, cap de servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau i el Dr. Jurjen J. Luykx, del Departament de Psiquiatria de la Universitat d’Utrecht i l’University Medical Center Utrecht, als Països Baixos.

Un terç dels pacients no responen bé al tractament

L’esquizofrènia és un trastorn mental greu que afecta prop de 24 milions de persones a tot el món, és a dir, 1 de cada 300 individus. Es caracteritza per una important deficiència en la manera com es percep la realitat i per canvis de comportament i símptomes afectius i cognitius que poden afectar de manera molt important la qualitat de vida dels pacients. El més freqüent és que aparegui al final de l’adolescència o entre els 20 i 30 anys, i en homes sol manifestar-se abans que en dones.

La clozapina és un antipsicòtic indicat pel tractament de l’esquizofrènia resistent, o bé, en pacients que presenten reaccions adverses greus a altres fàrmacs. S’estima que més d’un terç de les persones que pateixen aquesta malaltia poden assolir una remissió completa dels símptomes amb el tractament adequat. Alguns pacients experimenten recurrentment un empitjorament i una remissió dels símptomes al llarg de la vida i, d’altres, un empitjorament gradual dels símptomes amb el pas del temps.

Segons explica el Dr. Pinzón Espinosa, “aproximadament un de cada tres pacients és resistent al tractament. Això implica que li donem un fàrmac i, si no funciona, passem a segona línia. Si torna a fallar llavors passem a la clozapina, però pel camí poden haver passat un parell d’anys i el pacient haver tingut recaigudes greus, amb tot el que això implica a la seva vida quotidiana afectiva, familiar, laboral… estem parlant de pacients molt joves, la majoria, i per a molts les reaguditzacions poden significar l’abandonament dels estudis, baixa laboral, problemes de parella, aïllament a casa i, sobretot, patiment mental”.

En aquest estudi, que publica la revista JAMA Psychiatry es va utilitzar la puntuació de risc poligènic per a l’esquizofrènia (PRS-SCZ, per les sigles en anglès) i “per primera vegada al món hem aconseguit discernir quin grup de pacients tenen més càrrega poligènica de risc d’esquizofrènia, associar-ne la gravetat amb factors genètics i estratificar-los per predir la necessitat de tractament amb clozapina a sis anys vista”, detalla el Dr. Pinzón.

“En la majoria de malalties, com la hipertensió arterial, la diabetis, l’infart o l’esquizofrènia, hi intervenen múltiples gens alterats que van afegint a poc a poc risc. Quan fas la suma de totes les alteracions pots determinar si una persona en concret té més o menys risc de desenvolupar una malaltia. És el que anomenem predisposició genètica”, explica el Dr. Pinzón.

“L’esquizofrènia sabem que té fins a un 80% de component genètic. El que hem aconseguit en aquest estudi és poder predir la mala resposta dels pacients als tractaments de primera i segona línia mitjançant les seves dades genòmiques, de manera que podem detectar els pacients que són candidats a rebre clozapina a primera línia, estalviant-los episodis d’agudització, pèrdua de funcionalitat i patiment i anar directament a un tractament que serà efectiu per ells”.

Els investigadors van analitzar les dades de 2.300 participants de dues cohorts de Bèlgica, Turquia, els Països Baixos i Espanya. La informació genòmica dels pacients, els seus germans, els pares, així com els controls sans no relacionats, es va estudiar i comparar amb bases de dades mundials del Psychiatric Genomics Consortium.

PROPERS PASSOS

Aquestes troballes representen un gran avenç per poder personalitzar els tractaments en pacients amb esquizofrènia. “Aquesta eina és el primer pas cap al que busquem, que és la psiquiatria de precisió o medicina personalitzada aplicada a la psiquiatria”, en paraules del Dr. Pinzón.

Per la seva banda, un grup d’investigadors de la Universitat d’Utrecht liderat pel Dr. Luykx ha dut a terme un estudi en què han analitzat les variants genòmiques que ajuden a predir quins pacients tenen un risc més elevat de desenvolupar agranulocitosi secundària al tractament amb clozapina. Ara, entre els propers passos, està previst un estudi prospectiu que ajudi a validar aquesta eina per traslladar-la a la pràctica clínica.

Article de referència

 • Bochao D. Lin, PhD; Justo Pinzón-Espinosa, MD, MSc; Elodie Blouzard, MSc; Marte Z. van der Horst, MD; Cynthia Okhuijsen-Pfeifer, PhD; Kristel R. van Eijk, PhD; Sinan Guloksuz, MD, PhD; Wouter J. Peyrot, MD, PhD; Jurjen J. Luykx, MD, PhD; for the Genetic Risk and Outcome of Psychosis (GROUP) and Clozapine International Consortium (CLOZIN) Investigators. JAMA Psychiatry. 2023;80(2):181-185. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.4234

Dia Mundial de les Malalties Minoritàries

L’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu – IIB Sant Pau participa de manera molt activa en la recerca de malalties diferents malalties minoritàries. Entre ells, el Grup de Síndromes de reparació del DNA i predisposició al càncer i la Unitat Mixta de Recerca en Medicina Genòmica Sant Pau- UAB, dirigits pel Dr. Jordi Surrallés, estudien l’anèmia de Fanconi. Es tracta d’una malaltia que es caracteritza per presentar inestabilitat genòmica i una deficiència en la reparació de l’ADN, el que resulta en fragilitat cromosòmica.

Tal com explica el Dr. Surrallés, l’estudi de les malalties minoritàries no només ajuda a trobar solucions pels pacients que les pateixen, també “és un model de recerca molt útil per ajudar a buscar noves eines diagnòstiques i terapèutiques per altres malalties”.

Aquest expert fa una analogia que ajuda a entendre molt bé això: “Si ara vingués un extraterrestre i volgués entendre com funciona un cotxe, no tindria ni idea de per a què serveix cadascun dels elements. Si trenqués una peça del motor i comprovés quin efecte té, podria esbrinar la funció de la peça. Per exemple, si talla el conducte que porta l’aigua per netejar els vidres, ja sap la seva funció i pot tenir pistes de com poder arreglar-lo. A la majoria de pacients amb malalties rares els hi falta una peça, un gen, fent que el motor no funcioni i aparegui la malaltia”.

En aquest sentit, com a exemple, a finals de l’any aquest grup de recerca de Sant Pau va participar en un estudi internacional que es va publicar la revista Nature, que identificava el mecanisme pel qual els pacients amb anèmia de Fanconi desenvolupen tumors de cap i coll.  Els investigadors van poder comprovar que és el mateix mecanisme que explica per què fumar i beure augmenten el risc d’aquest tipus de càncer en la població general.

En concret, l’estudi va trobar que la deficiència en el procés natural de les cèl·lules per reparar el dany que produeixen unes substàncies químiques que fan malbé l’ADN, anomenades aldehids, és la responsable del risc de presentar carcinoma de cèl·lules escamoses de cap i coll.

Les persones amb l’anèmia de Fanconi no tenen funcional un d’aquests sistemes de reparació, cosa que fa que les seves cèl·lules siguin incapaços d’eliminar les lesions creades per diferents factors ambientals.

“Aquests resultats ens ajuden a entendre els mecanismes implicats en l’origen d’aquest tipus de tumors i ens permeten buscar noves estratègies dirigides a intentar contrarestar aquest risc no només en els pacients amb anèmia de Fanconi, sinó també en la població general on la combinació de tabac i alcohol també eleva molt el risc de patir aquests tumors”, en paraules del Dr. Surrallés.

CADASIL

Sant Pau també és referent en la recerca del CADASIL. Es tracta d’una malaltia genètica associada a una mutació en el gen NOTCH3, que causa una arteriopatia sistèmica. Això vol dir que les artèries de tot el cos estan danyades, tot i que els símptomes que presenten els pacients son deguts a l’afectació dels vasos del sistema nerviós central, segons explica la Dra. Elena Muiño, del Grup de Farmacogenòmica i genètica neurovascular de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau, que dirigeix el Dr. Israel Fernández Cadenas.

Aquesta malaltia rara té una prevalença estimada de 4,1 casos per cada 100.000 habitants. Tot i això, els darrers estudis revelen que fins a 3,2-3,4 de cada 1.000 individus presenten les variants gèniques típiques de CADASIL, de manera que es pensa que podria estar infradiagnosticada. Els seus principals símptomes són la migranya, les alteracions psiquiàtriques, els petits infarts subcorticals recurrents i la demència a una edat precoç, amb una edat mitjana d’inici als 55 anys.

Un dels principals reptes davant d’aquesta malaltia és que “no podem predir com evolucionarà un pacient a causa de la seva alta variabilitat”, comenta la Dra. Muiño que detalla que a Sant Pau s’està estudiant l’etiopatogènesi de la malaltia, és a dir, el perquè es produeix la malaltia amb l’objectiu de trobar molècules rellevants tant per poder predir l’evolució dels pacients com per intentar trobar noves dianes terapèutiques.

Gràcies a l’estreta col·laboració de l’Associació CADASIL Espanya i als pacients voluntaris en els nostres estudis, s’han pogut fer troballes importants, com ara que el gen E2F4 està sobreexpressat en pacients amb CADASIL, el que s’associa a una pitjor funció executiva.

“La nostra ambició en aquesta línia de recerca és millorar la qualitat de vida dels pacients amb CADASIL. Per tant, també tenim una consulta monogràfica des del 2019 a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que des del 2022 compta amb el suport de professionals altament qualificats per a la realització d’anàlisi i consells genètics, neuroimatge, acompanyament psiquiàtric i neuropsicològic entre d’altres”, conclou la Dra. Muiño.

Malalties de la Hipòfisi

La Dra. Susan Webb, directora del grup de recerca de Malalties de la Hipòfisi, de l’Institut de Recerca de Sant Pau, ha rebut recentment el reconeixement per part de la Comissió Gestora de la Plataforma de Malalties Minoritàries a la seva trajectòria i compromís professional a favor d’aquest tipus de patologies.

El reconeixement destaca la seva contribució a difondre, conscienciar i afavorir la recerca en l’àmbit de les Malalties Minoritàries. La Dra. Webb actualment és catedràtica emèrita de Medicina a la UAB i és sotsdirectora científica de CIBERER, presidenta de la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries del CatSalut (CAMM) i va ser responsable d’un Working Package de l’EndoERN (Xarxa Europea de Malalties Minoritàries Endocrines), concretament de “Quality of Care and Patient View”.

Aquest grup de recerca investiga en diferents malalties hipofisiàries com ara la síndrome de Cushing, l’acromegàlia o l’hipopituïtarisme, incloent-hi el dèficit de vasopressina i oxitocina. Segons explica la Dra. Webb, un dels principals problemes amb aquestes malalties és que, malgrat aconseguir normalitzar les disfuncions hipofisiàries sigui amb cirurgia o amb tractament mèdic, les seqüeles derivades de l’exposició a nivells inadequats de determinades hormones pot deixar seqüeles tant físiques com psicològiques.

“Molts cops curem al pacient de la seva malaltia, però veiem que aquests pacients segueixen tenint problemes com disfunció muscular, osteoporosis, ansietat o depressió. També poden percebre una reducció de la memòria i de la capacitat executiva”, detalla la Dra. Webb.

Un dels principals reptes, doncs, en aquestes patologies és el diagnòstic precoç, ja que a vegades pot arribar a trigar anys. “Quan un pacient arriba a l’endocrí és relativament fàcil diagnosticar-lo, però necessitem que des de l’atenció primària i altres especialitats hi hagi la sospita i la derivació pertinent, per tant, es tracta d’un repte multidisciplinari”, finalitza la Dra. Webb.

Sant Pau, un hospital referent en malalties minoritàries 

Sant Pau ha estat pioner en l’abordatge multidisciplinari de les malalties minoritàries impulsant la creació de diferents Comissions i Unitats, com per exemple la primera Unitat multidisciplinària a l’Estat espanyol per al tractament de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Totes aquestes Comissions i Unitats inclouen professionals de diferents Serveis i perfils. Entre ells destaca la infermera gestora de casos de Sant Pau, una figura que gràcies a la seva gran autonomia dins l’estructura de l’Hospital i a la seva accessibilitat és un referent per als pacients amb malalties minoritàries i les seves famílies.

L’Hospital de Sant Pau organitza avui la jornada “Les malalties rares són cosa de tots”, destinada a sensibilitzar els professionals assistencials sobre les malalties minoritàries, amb l’objectiu de potenciar la visibilitat d’aquestes patologies. Aquesta jornada és un exemple més de l’enfocament multidisciplinari pel qual aposta Sant Pau. Al llarg del dia, es compartiran casos clínics per sensibilitzar els professionals de l’Hospital, formar-los i fer que comparteixin coneixements entre ells, per millorar el diagnòstic i l’abordatge.

La Dra. Susanna Boronat, directora del Servei de Pediatria de Sant Pau, afirma que “aquest enfocament és fonamental en un centre terciari com el nostre que fa activitat assistencial, docent i de recerca”, i afegeix que “la jornada serveix per a conscienciar especialment sobre tres temes: primer, que el cost de no diagnosticar una malaltia minoritària cada cop és més alt; segon, que tots els especialistes poden trobar-se amb un d’aquests pacients i contribuir a un millor diagnòstic i abordatge; i, tercer, que les malalties minoritàries poden afectar pacients de totes les edats, no només a infants”.

En la mateixa línia s’expressa el Dr. Diego Castillo, responsable de les malalties pulmonars intersticials difoses del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia de Sant Pau. “Cal aprofitar dates com el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries per conscienciar sobre la necessitat de compartir el coneixement en diagnòstic i tractament entre totes les Unitats i Serveis de l’Hospital”.

Tots dos experts coincideixen a l’hora de fer èmfasi en la importància de potenciar les relacions amb les associacions de pacients i familiars. Segons la Dra. Boronat, “és essencial anar de la seva mà, perquè moltes vegades són elles qui ens ajuden a saber com és viure realment amb una malaltia minoritària”. Per la seva banda, el Dr. Castillo destaca que “un tret diferencial que sempre ha tingut Sant Pau és l’humanisme, és a dir, oferir una assistència que acompanya els malalts i les seves famílies en aquest viatge”. 

 En aquest sentit, destaca la infermera gestora de casos, la funció principal de la qual és unificar les cures dels pacients de manera individualitzada. “Es tracta de facilitar al pacient l’accés als serveis sanitaris i sociosanitaris segons quines siguin les seves necessitats en cada moment i segons l’evolució de la malaltia per garantir que rep l’atenció més adequada”. D’aquesta manera, tenen un accés directe mitjançant telèfon, visites virtuals i presencials a consultes externes i hospitalització i correu electrònic”, explica l’Anna Alonso, infermera gestora de casos de Sant Pau. També subratlla la seva accessibilitat i autonomia en el seguiment del pacient i la presa de decisions “treballant de manera multidisciplinària en coordinació amb els diferents Serveis”.

Xarxes europees

L’Hospital de Sant Pau participa en les European Reference Networks (ERN) com a centre altament qualificat en el diagnòstic, el tractament i la recerca en les malalties minoritàries. Les ERN són xarxes de referència europees que ajuden els professionals i els centres especialitzats en diferents països a compartir coneixement. En aquest sentit, han d’aplicar els criteris de la Unió Europea (UE) per fer front a les malalties minoritàries que requereixen atenció especialitzada; servir com a centres de recerca i de coneixement que tracten pacients d’altres països de la UE i assegurar la disponibilitat d’instal·lacions de tractament quan sigui necessari. Actualment, Sant Pau participa en:

 • ERN, European Commission
 • Rare adult càncers
 • Rare neuromuscular diseases

Sant Pau també està acreditat en la xarxa de Centres, Serveis i Unitats de Referència del Sistema Nacional de Salut (CSUR) del Ministeri de Sanitat en diferents grups de malalties minoritàries, i és membre destacat de les Xarxes d’unitats d’expertesa clínica (XUEC) en Malalties Minoritàries del Servei Català de la Salut.

De fet, recentment, la Unitat Transversal d’Epilèpsia Sant Pau – Mar -que va iniciar la seva activitat a finals de l’any 2020- va ser designada unitat d’expertesa clínica en malalties minoritàries amb epilèpsia pel Departament de Salut, “esdevenint una de les quatre que avui estan reconegudes com a centres de referència en aquesta patologia”, explica la Dra. Boronat. Aquesta Unitat també és Centre de Referència Nacional de Salut (CSUR) i forma part de la Xarxa Europea de Referència (ERN) en epilèpsia, sent un referent per a pacients pediàtrics i adults en malalties genètiques amb epilèpsia, epilèpsies estructurals i altres tipus d’epilèpsia.

A més, Sant Pau és centre de referència en:

 • Malalties de la sang – Trasplantament de progenitors hematopoètics al·logènics, en nens.  CSUR
 • Malalties neuromusculars rares, en adults. CSUR, XUEC, ERN.
 • Sarcomes i altres tumors muscoesquelètics, en adults.  CSUR, ERN.
 • Extròfia vesical, epispadias i extròfia de claveguera, en nens i adults. CSUR.
 • Malalties glomerulars complexes, en nens i adults. CSUR, XUEC, ERN.
 • Eritropatologia hereditària, en nens i adults. CSUR, ERN.
 • Patologia complexa hipotàlem-hipofisària, en nens i adults. CSUR, XUEC, ERN.
 • Malalties Autoimmunes sistèmiques. XUEC.
 • Epilèpsia/MM, en nens i adults. CSUR, XUEC.

I també forma part de la Plataforma Malalties Minoritàries, una entitat pertanyent a l’Institut Català de la Salut (ICS) nascuda l’any 2009 quan l’Àrea de Malalties Minoritàries creada uns anys abans (el 2000) per la Fundació Doctor Robert – UAB va dotar-se d’identitat pròpia amb l’objectiu de donar més visibilitat a les malalties minoritàries, crear sinergies que facilitin el seu reconeixement a l’àmbit sociosanitari i generar un espai de treball conjunt entre tots els agents implicats.


Una aplicació per millorar la preparació dels pacients quirúrgics rep una ajuda del Programa Impacte, del CIMTI

El projecte PreparatB, liderat per la Dra. Miriam Armora Verdú, investigadora del Grup de recerca en cures infermeres de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau i cap d’Infermeria de Procés d’Atenció Quirúrgica del mateix hospital, ha estat seleccionat per rebre una ajuda del Programa Impacte que atorga el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI).

El projecte, en què també han participat els equips d’infermeria de Sant Pau liderats per Montserrat Serra Blanch i Cecilia Díez García, consisteix en el desenvolupament d’una eina digital de salut el principal objectiu de la qual és apoderar el pacient en la seva autocura durant el procés de preparació quirúrgica per tal de arribar-hi a la seva intervenció amb la màxima seguretat mitjançant l’ús de guies, notificacions i sistemes de verificació. A més, aquesta aplicació ajuda a reduir el nombre de cancel·lacions de procediments quirúrgics per la inadequada preparació dels pacients.

L’eina informàtica ha estat dissenyada per la Dra. Armora com a part de la seva tesi doctoral i provada mitjançant un estudi pilot realitzat a l’hospital.

Ara, gràcies a la col·laboració entre la Unitat de Transferència Tecnològica i Innovació de l’Institut de Recerca Sant Pau i l’hospital, el projecte entrarà en una fase de maduració on es pretén preparar l’eina per integrar-la amb els diferents sistemes d’històries clíniques dels diversos hospitals. A més, es buscarà ampliar la seva usabilitat a altres plataformes –com iOs– i provar-la en un ambient hospitalari real per poder definir l’estratègia de transferència al mercat.

L’ajuda del CIMTI tindrà una durada de 15 mesos en què es rebrà la mentoria especialitzada en àmbits com ara el desenvolupament del pla de negoci, aspectes de regulació, assessoria tecnològica i l’estudi de mercat, entre d’altres.

El Programa Impacte té com a objectiu principal l’acceleració de projectes innovadors en l’àmbit de la salut i social i està especialment orientat a aquells que es troben entre les fases 3 i 5 de desenvolupament.


Xavier Prats Monné, nou president del Patronat

Xavier Prats Monné ha fet la seva primera visita a l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau com a president del Patronat, acompanyat de Jordi Surrallés, director científic de l’Institut de Recerca; Míriam Ors, adjunta a la direcció científica i cap d’innovació; Jaume Bacardit, gerent; i Laia Cendrós, directora de comunicació.

Prats Monné va ser nomenat el 29 de novembre en substitució de Manel Balcells, actual conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. El nou president ha exercit la major part de la seva carrera professional a la Comissió Europea on va ser director general de salut i seguretat alimentària, des d’on va liderar les polítiques i programes de la Unió Europea en matèria de salut pública i alimentació.

És llicenciat en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, i té un postgrau (DEA) en polítiques de desenvolupament econòmic del Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (DESS-CIHEAM, Montpellier), i en Estudis Europeus del College of Europe (Bruges, Bèlgica).

Nascut a Tarragona, va ser el representant de la Comissió Europea al Consell de Govern de l’Agència Europea de Medicaments (EMA, Londres), al Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, Estocolm) i a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, Parma). Anteriorment, a la Comissió Europea també va exercir com a director general d’educació i cultura, responsable de programes de la Unió Europea com ara Erasmus, Marie Curie i Creative Europe, i representant de la Comissió Europea al Consell de Govern de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT, Budapest), una institució creada per la UE amb la missió de reforçar la capacitat d’innovació a Europa.

A Sant Pau s’incorpora en un moment de transformació en què el Patronat continua impulsant l’enfortiment de Sant Pau per donar resposta als reptes de present i futur a través del Pla Estratègic – Més Sant Pau.

Actualment, Prats Monné és l’assessor especial de Teach For All, una organització global sense ànim de lucre amb seu als Estats Units, present en 60 països, que té per missió ampliar les oportunitats educatives arreu del món, i forma part dels patronats de Teach For All a Europa, Espanya i Bèlgica. També és el president del Comitè per a Europa de la King Baudoin Foundation (Bèlgica), l’assessor en salut pública de l’Institut Jacques Delors (París), assessor per a iniciatives estratègiques de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i assessor de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). És conseller d’ASTANOR Ventures, un inversor d’impacte de capital risc centrat en la sostenibilitat dels sistemes alimentaris.

També forma part del patronat de diverses organitzacions sense ànim de lucre, entre elles Make Mothers Matter (UNESCO), i del Comitè Científic Extern del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). És membre de l’Institut d’Estudis Estratègics de Foment del Treball (IEEF) i del think tank DIKTIO (Atenas).

L’any 2016 va rebre l’Ordre Civil d’Alfons X el Sabio, que l’Estat espanyol atorga en reconeixement al mèrit en els àmbits de l’educació, la ciència, la cultura i la investigació. Prats Monné és doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili (URV).La sala blanca de l’IIB Sant Pau renova la certificació de l’AEMPS i podrà doblar la seva capacitat de producció

L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IBB Sant Pau, ha superat amb èxit la inspecció de  renovació del certificat de compliment de Normes de Correcta Fabricació de  Medicaments de Teràpia Avançada, emesa per part de l’ Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), amb el qual podrà doblar la seva capacitat de producció.

Aquesta certificació, obtinguda inicialment a l’any 2020 en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, autoritza la producció i control de qualitat de medicaments cel·lulars tipus CAR-T a la sala blanca. Aquest equipament ha estat especialment dissenyat per al desenvolupament de medicaments de teràpia avançada i permet als investigadors de Sant Pau oferir tractaments innovadors als seus pacients.

Aquest reconeixement posa en valor la feina del grup de recerca en Hematologia Oncològica i Trasplantament, on el Dr. Javier Briones lidera la línia de recerca en Immunoteràpia cel·lular i teràpia gènica, conjuntament amb el personal de la sala blanca i el de la Unitat de Qualitat de l’institut.

Sant Pau és un dels dos centres autoritzats a Catalunya per produir aquest tipus de medicament d’immunoteràpia CAR-T. L’experiència dels grups de recerca de l’institut permet liderar i desenvolupar projectes de recerca translacional que, entre d’altres, inclouen assajos clínics i, per tant, el tractament del pacient. A l’any 2020 es va iniciar el primer assaig amb un medicament d’immunoteràpia CAR-T pioner a Europa, per al tractament del limfoma d’Hodgkin clàssic i limfoma no-Hodgkin T CD30 + en recidiva o refractari.

En aquesta renovació l’AEMPS autoritza la producció d’un segon medicament de teràpia avançada HSP-CAR19M, un producte que es basa en limfòcits T que expressen un receptor d’antigen quimèric (CAR) dirigit a la molècula CD19. Actualment s’està investigant per a l’ús autòleg en el tractament del limfoma B no Hodgkin en recidiva o refractari en un assaig clínic de fase I/II a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.


Desxifren com el bacteri causant del 30% de les pneumònies extra-hospitalàries aconsegueix obtenir lípids per sobreviure

El bacteri Mycoplasma pneumoniae és el causant del voltant del 30% de les pneumònies atípiques i altres infeccions respiratòries a totes les edats, però especialment en nens. Aquest tipus de bacteri necessita lípids, com el colesterol, que ha de captar del seu hoste per poder sobreviure.

Ara, una nova investigació en la qual han participat Josep Julve, Noemi Rotllan i Joan Carles Escolà-Gil, de l’Institut de Recerca de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau  i el CIBERDEM, liderada pels investigadors Ignacio Fita i Achilleas Frangakis de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona del Consell Superior d’Investigacions Científiques (IBMB-CSIC) i l’Institut Buckman d’Alemanya, respectivament, ha identificat la proteïna amb la qual  el bacteri M.pneumoniae atrapa el colesterol i altres lípids que necessita per mantenir la integritat de la seva membrana i poder sobreviure.

El treball, que es publica a la revista Nature Structural & Molecular Biology, descriu l’estructura i el funcionament de la proteïna P116. En el treball també hi han participat investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM) i de l’Institut Max Planck d’Alemanya .

La investigació ha utilitzat una tecnologia avançada de microscòpia electrònica a temperatures criogèniques per estudiar la proteïna P116, que ha revelat una nova estructura. Tal com detalla Ignasi Fita, “l’estructura conté una gran cavitat completament hidrofòbica capaç d’albergar diferents compostos lipídics”.

La tecnologia d’espectrometria de masses i l’ús de radioisòtops va permetre analitzar amb gran precisió els diferents lípids essencials que es podien emmagatzemar en aquesta cavitat de la P116. Les anàlisis realitzades per l’equip investigador mostren que P116 pot captar del medi lípids específics com fosfatidilcolina, esfingomielina o colesterol, i que poden obtenir colesterol fins i tot de les lipoproteïnes que hi ha a la circulació sanguínia de l’hoste.

“Aquests resultats poden obrir noves possibilitats terapèutiques per bloquejar la funció de la proteïna P116 i per tant la capacitat infecciosa de Mycoplasma pneumoniae. També suggereixen diverses aplicacions en biotecnologia”, afegeix David Vizarraga, investigador de l’IBMB-CSIC, un dels primers signants del treball juntament amb Lasse Sprankel, de l’Institut Buckman (Alemanya).

A l’estudi també hi han participat els investigadors Jesús Martín de l’IBMB-CSIC, Marina Marcos i Jaume Piñol, de la UAB.

Article de referència

Vizarraga & L. Sprankel J. Martín, S. Manger, J. Meier-Credo, M. Marcos, J. Julve, N. Rotllan, M P. Scheffer, JC. Escolà-Gil, J. D. Langer, J. Piñol, I. Fita & A. Frangakis. “Essential protein P116 extracts cholesterol and other indispensable lipids for Mycoplasmas”. Nature Structural & Molecular biology (2023) https://doi.org/10.1038/s41594-023-00922-y


Sant Pau, referent internacional en les noves guies de diagnòstic i tractament de la leucèmia mieloide aguda

L’hematologia és un dels camps de la medicina que evoluciona més ràpidament i, des de fa alguns anys, es manté a l’avantguarda al camp de la medicina de precisió. En el cas de la leucèmia mieloide aguda, els darrers avenços tant en diagnòstic com en classificació i tractament han motivat l’actualització precoç de les guies clíniques, en les quals ha participat el Dr. Jordi Sierra, cap del grup d’Hematologia Oncològica i Trasplantament de l’Institut de Recerca de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau i director del Servei d’Hematologia del mateix hospital.

Els autors d’aquest treball, que publica la revista Blood, són un grup reduït de líders internacionals experts en hematologia de quatre continents i el Dr. Sierra és l’únic expert d’Espanya que ha participat en la seva elaboració. “És un orgull que Sant Pau sigui el referent internacional en aquest camp i que ens hagin tingut en compte per formar part del grup de 20 autors líders d’opinió a tot el món”, assenyala el Dr. Sierra.

“La primera edició d’aquestes guies es va realitzar el 2010 i ha estat un dels articles més referenciats en la història d’aquesta revista, que és l’òrgan oficial de la Societat Americana d’Hematologia (ASH, per les sigles en anglès) i la que té un índex d’impacte més gran de la nostra especialitat”, comenta aquest expert, que també va participar en la redacció d’aquesta primera versió i de la seva actualització en una segona edició, publicada el 2017.

“Al camp de l’hematologia les coses estan evolucionant tan ràpidament que en cinc anys molts aspectes tant de diagnòstic com de tractament s’havien quedat obsolets, cosa que va motivar l’actualització d’aquestes guies”.

Diagnòstic molecular i noves opcions terapèutiques

Actualment, el diagnòstic de la leucèmia mieloide aguda es basa en la genòmica. És per això que, a les noves guies, “hem fet un esforç per agrupar les diferents malalties d’acord amb les seves característiques genòmiques: mutacions, translocacions o reordenaments genètics”, detalla l’investigador.

A més, el document marca de manera més precisa els terminis recomanables en què s’han de fer les proves per poder indicar un tractament orientat a una determinada alteració molecular. “Actualment, disposem d’un ampli ventall de teràpies dirigides que ens permeten triar la millor opció per a cada pacient, hematologia personalitzada, per a la qual cosa és important disposar de la informació molecular de manera ràpida”, afegeix el Dr. Sierra.

Les actuals recomanacions clíniques posen èmfasi en la necessitat de fer el diagnòstic exacte per mitjà de tècniques de seqüenciació massiva, una mica posat a punt a Sant Pau per a aquesta malaltia i amb gairebé 400 casos analitzats. Les mutacions defineixen avui dia el tractament inicial i també la indicació d’un trasplantament al·logènic de progenitors hematopoètics. A més, el seguiment de les mutacions és útil per avaluar el grau de resposta molecular en identificar amb gran sensibilitat la malaltia residual en els casos en què les cèl·lules leucèmiques no s’observen amb el microscopi.

“Ara coneixem fins a 10 vegades més alteracions moleculars que abans i això ens permet definir molt millor el diagnòstic i el pronòstic d’aquests pacients. A Sant Pau centralitzem els estudis de seqüenciació massiva al diagnòstic dels pacients de 15 hospitals de Catalunya, Balears i València”, indica l’especialista.

El tractament clàssic contra la leucèmia mieloide aguda és la quimioteràpia. Les noves guies incorporen, a més, nous agents que han aparegut els últims anys com a teràpies dirigides a dianes moleculars, immunoteràpia, anticossos monoclonals sigui sols, conjugats o biespecífics. “El tractament dirigit és un dels aspectes que més ha evolucionat en aquests darrers 5 anys”, en paraules del Dr. Sierra.

Classificació de les neoplàsies mieloides

El grup d’Hematologia Oncològica i Trasplantament de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau ha participat també en l’elaboració d’una nova classificació de les neoplàsies mieloides que un consorci internacional ha publicat en un altre número recent de la revista Blood. El treball fa èmfasi en les noves tècniques de diagnòstic necessàries per classificar aquests processos i per poder aplicar les teràpies de precisió.

“Tots dos treballs reflecteixen el prestigi internacional de Sant Pau al camp de l’hematologia, que també destaca en altres àmbits com el trasplantament hematopoètic o la teràpia CAR-T”, comenta el Dr. Sierra.

El grup d’hematologia de l´IIB Sant Pau ha promogut des de finals dels 80 els protocols de tractament dels pacients amb leucèmia mieloide aguda de 15 hospitals universitaris de Catalunya, Balears i altres àrees d´Espanya. El centre de dades de Sant Pau disposa d’una base de dades de més de 3000 pacients amb leucèmia mieloide aguda, una malaltia rara amb una incidència en el nostre medi de 4 casos nous cada 100.000 habitants i any, així com una col·lecció de mostres biològiques d’un bon nombre. A partir de les mostres esmentades, el grup de Sant Pau ha realitzat diverses investigacions. Entre elles, la Dra. Guadalupe Oñate ha publicat recentment un treball com a primera autora a la revista Blood Advances, també de l’ASH, sobre l’impacte pronòstic de l’associació de certes mutacions en els casos de leucèmia mieloide aguda.

A més, la Dra. Carolina Moreno, del grup d’hematologia de l’IIB Sant Pau ha publicat com a autora principal un article a la revista Haematologica on identifica el millor tractament inicial per als pacients amb leucèmia limfàtica crònica d’edat avançada. El treball actualitza els resultats d’un estudi que va publicar fa uns anys la mateixa autora a la prestigiosa revista Lancet Oncology i on analitza els efectes de la combinació d’un inhibidor d’una tirosina-cinasa, l’ibrutinib, i un anticòs monoclonal (teràpia adreçada a una diana molecular i a una antigènica: el CD20). Es va comprovar que aquesta alternativa terapèutica, sense quimioteràpia, ofereix una taxa de respostes del 91%. Cal destacar que la Dra. Moreno forma part del grup de 28 líders mundials d’aquesta malaltia, l’International Workshop on CLL, i és membre del Comitè Executiu del grup ERIC (European Research Initiative on CLL), la seu del qual és a l’Hospital de Sant Pau.

 

Articles de referència

 • Döhner H, et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2022 recommendations from an international expert panel on behalf of the ELN. Blood. 2022 Sep 22;140(12):1345-1377.
 • Arber DA, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022 Sep 15;140(11):1200-1228.
 • Oñate G, et al. Prognostic impact of DNMT3A mutation in acute myeloid leukemia with mutated NPM1. Blood Adv. 2022 Feb 8;6(3):882-890.
 • Moreno C, et al. First-line treatment of chronic lymphocytic leukemia with ibrutinib plus obinutuzumab versus chlorambucil plus obinutuzumab: final analysis of the randomized, phase III iLLUMINATE trial. Haematologica 2022;107(9):2108-212

Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència

Aquest dissabte 11 de febrer és el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, una data que va instaurar l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) l’any 2015 en el marc de les mesures l’Agenda 2030 per a un Desenvolupament Sostenible i que, entre altres objectius, vol aconseguir la igualtat de gènere exposant que la paritat no pot obtenir-se si no passa per la participació plena i en igualtat de condicions de les dones de totes les edats en les innovacions científiques i tecnològiques. A Sant Pau, moltes professionals fan activitat assistencial i també recerca. En aquest sentit, a l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau (IIB Sant Pau), actualment hi ha 70 grups de recerca i enguany, per primer cop des de la seva creació el 1992, s’ha aconseguit arribar a la paritat de gènere entre els caps d’investigació, una xifra molt significativa si tenim en compte que a Europa només el 26% són dones.

El Campus Salut Sant Pau és un entorn privilegiat perquè entre altres institucions inclou l’IIB Sant Pau, un centre dedicat a la recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris en l’àmbit de les ciències de salut i la biomedicina adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i reconegut des de 2011 com un centre d’investigació sanitari d’alt nivell orientat a desenvolupar noves tècniques i processos mitjançant la innovació sanitària. Avui, l’IIB Sant Pau té 5 àrees de recerca, 5 programes transversals i grups de recerca associats. Tot i que enguany el nombre de dones i homes que són caps d’investigació s’ha equiparat, el 80% del personal científic i científic-tècnic són dones i el 68% dels investigadors predoctorals també.

Quan se’ls pregunta per què van decidir ser científiques, totes coincideixen en destacar la seva curiositat “per saber com funcionen les coses, des de ben petita”, explica la Dra. Olivia Belbin, cap de recerca del grup de Neurodegeneració Molecular. En la mateixa línia s’expressa la Dra. Elisa Llurba, directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de Sant Pau i cap del grup de recerca en Medicina Perinatal i de la Dona:  “tinc curiositat per descobrir coses que em preocupen, que poden preocupar les meves pacients. És a dir, quan veig un problema de salut em plantejo per què ha passat i intento buscar alguna manera de solucionar-ho. Bàsicament, tinc molta curiositat per saber i entendre les raons d’aquest problema de salut i l’única manera de poder-ho descobrir és sent científica”.

No només és important tenir curiositat i plantejar-se el perquè de les coses. També “ser inquieta i constant”, segons la Dra. Aina Marsal, investigadora predoctoral del Grup Síndromes de Reparació de l’ADN i Predisposició al Càncer, qui no dubta en donar un missatge a totes les nenes que volen ser científiques: “preguntar no et fa més dèbil, sinó més forta”. 

 Altres qualitats són “tenir empatia, saber treballar amb el teu equip, col·laborar, ajudar… i tenir aquest esperit de recerca”, explica la Dra. Shaimaa El Bounasri El Bennadi, tècnica de la Unitat de Memòria i del Grup Neurobiologia de les Demències. P er la seva banda, la Dra. Muriel Vicent, neuropsicòloga del Servei de Psiquiatria i investigadora clínica del Grup de Salut Mental, destaca que “el més important és fer recerca en allò que realment t’agradi, que tingui un sentit en la teva vida i que et permeti poder aplicar-ho a la vida de les persones”.

Campanya “BeRealinScience”

Enguany, l’IIB Sant Pau ha volgut contribuir a millorar la visibilització de les dones científiques i alhora proposar-les com a model a seguir per a les nenes amb la campanya de xarxes socials #BeRealinScience. Inspirada en l’aplicació BeReal, les científiques de l’IIB Sant Pau es fan selfies i fotos del que estan veient en aquell mateix moment. D’aquesta manera, contribuïm a trencar estereotips i deixar de banda la idea preconcebuda de “científica” que molts cops pot semblar una mica llunyana i podrem veure com és i què fa una científica de veritat durant el seu dia a dia. L’objectiu és que la població pugui veure com les científiques també formen part de la quotidianitat sense cap mena de “filtre”.


Incloure marcadors bioquímics en el cribratge del primer trimestre de l’embaràs redueix en un 68% la incidència de la preeclàmpsia preterme

La implementació d’un cribratge amb el factor de creixement placentari (PIGF), una proteïna que promou el creixement dels vasos sanguinis i de la placenta i que en gestacions amb risc de preeclàmpsia està disminuïda des del primer trimestre de la gestació, en un entorn d’assistència clínica de forma contingent, identifica un alt percentatge de casos que tenen risc de desenvolupar preeclàmpsia (80%). En aquests casos, el tractament amb aspirina a baixes dosis entre les 12 i les 36 setmanes ha reduït, en el nostre medi, en un 68,4% el desenvolupament de preeclàmpsia (PE) preterme.

És la principal conclusió de l’estudi fet a Sant Pau1 i que, segons la Dra. Elisa Llurba, directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia i cap del Grup de Medicina Perinatal i de la Dona de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, “en l’actualitat el cribratge de preeclàmpsia es realitza amb criteris d’història clínica materna (per exemple, haver patit una PE anteriorment), més la pressió arterial i l’avaluació del flux a les artèries uterines a l’ecografia de les 12 setmanes. Aquest cribratge, si bé és capaç d’identificar un 65-70% de les dones que desenvoluparan preeclàmpsia preterme, es pot millorar amb l’ús del PlGF. Tot i això, l’ús d’aquest biomarcador no es contempla dins del sistema sanitari pel seu cost. En el nostre estudi hem demostrat que només fent ús aquest biomarcador en un grup reduït de pacients amb un risc intermedi de patir la malaltia, hem obtingut uns resultats semblants als protocols que utilitzen el PIGF en tota la població, amb l’estalvi corresponent per al sistema sanitari i, per tant, fent-lo sostenible i implementable a curt termini”.

La Dra. Cristina Trilla, primera signant de l’estudi, afegeix que “els biomarcadors ofereixen un potencial per al diagnòstic precoç, abans que apareguin els símptomes clínics, però avui encara no disposem de dades procedents de l’assistència clínica i calen més evidències científiques. Però, precisament, un dels punts forts de l’estudi és que s’ha dut a terme en la pràctica clínica actual del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de Sant Pau”.

La preeclàmpsia és una malaltia específica de l’embaràs, multifactorial i d’afectació multisistèmica (sobretot, ronyó, fetge i cervell), definida com a una hipertensió que apareix a partir de les 20 setmanes de gestació2. Avui, cal fer proves de detecció a totes les embarassades i el cribratge del primer trimestre de la preeclàmpsia prematura s’inclou en el Protocol de Seguiment de l’Embaràs3 a Catalunya des del 2018. Segons aquest document, cal combinar factors materns i obstètrics, com la pressió arterial mitjana (PAM), el Doppler de l’artèria uterina (UTPI) i la proteïna A plasmàtica associada a l’embaràs (PAPP-A) -i cal oferir àcid acetilsalicílic a les dones embarassades amb alt risc fins a la setmana 36 de gestació.

Però la preeclàmpsia no es pot predir només pels antecedents obstètrics i/o la presència de factors de risc clínics. En aquest sentit, en els darrers anys s’han proposat molts biomarcadors de detecció en el primer i segon trimestres, que sols o combinats amb altres paràmetres permeten identificar pacients amb risc de preeclàmpsia i predir la seva evolució. Però aplicar un protocol de cribratge universal amb models multivariants, com el PIGF, és tot un repte.

L’estudi del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de Sant Pau – IIB Sant Pau, fet en col·laboració amb el Servei de Bioquímica del mateix centre i la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha dut a terme en dues fases incloent-hi 1.372 dones embarassades abans de fer l’ecografia del primer trimestre, definint tres grups de risc: alt sense proves addicionals, mitjà que requereix proves addicionals, i baix risc.

En la primera fase, es va dur a terme un protocol prospectiu de cribratge en una cohort històrica de 525 dones amb embarassos únics entre el juliol del 2016 i el novembre del 2018, aplicant els factors materns (ètnia, pes, talla, tabaquisme, antecedents de preeclàmpsia, diabetis preexistent, hipertensió, trombofília, afeccions renals o autoimmunes), els marcadors biofísics (pressió arterial mitjana i Doppler de l’artèria uterina) i la proteïna A plasmàtica associada a l’embaràs (PAPP-A), obtenint un risc preliminar de preeclàmpsia. El PIGF també es va afegir en el model predictiu, concretament en les pacients amb risc mitjà de preeclàmpsia.

En aquesta fase, un 11,4% de les dones (60) presentaven un risc alt de preeclàmpsia i un 21,5% (113) tenien un risc mitjà. En 102 d’elles es va afegir el PlGF. L’índex final de les embarassades amb un alt risc va ser del 17,3% (91) i la xifra final de casos de preeclàmpsia va ser del 4% (21). D’ells, en el 47,6% (10) la preeclàmpsia va ser prematura i en el 52,4% (11) va ser tardana.

La segona fase de l’estudi de Sant Pau va consistir en un treball prospectiu de base poblacional entre l’1 de febrer del 2019 i el 28 de febrer del 2020 dut a terme en 874 dones. En la primera etapa del cribratge, un 8,7% de les dones (74) tenien un alt risc de preeclàmpsia i un 15,3% (130) requerien un segon cribratge amb PIGF. L’índex final de positius en preeclàmpsia va ser del 14,9%. La incidència de preeclàmpsia prematura (menys de 37 setmanes) es va reduir significativament, en un 68,4%, després d’haver aplicat el nou model de cribratge.

Segons la Dra. Llurba, “després d’un any de cribratge prospectiu, determinant el PlGF en el 15% de la nostra població, hi ha hagut una reducció significativa (del 68%) de la preeclàmpsia preterme i, de fet, pràcticament ha desaparegut la preeclàmpsia abans de les 34 setmanes, que era la que més condiciona la mortalitat materna i neonatal”. Afirma que, “la mostra inclosa en el nostre estudi és limitada, però la reducció de la incidència de la preeclàmpsia preterme va ser coherent amb investigacions anteriors i aplicar el cribratge amb PIGF en la pràctica clínica és factible amb protocols ben definits”.

Referències bibliogràfiques

1. Reduction in Preterm Preeclampsia after Contingent First-Trimester Screening and Aspirin Prophylaxis in a Routine Care Setting. Diagnostics 2022, 12(8),1814;
https://doi.org/10.3390/diagnostics12081814. Cristina Trilla, Josefina Mora, Nuria Ginjaume, Madalina Nicoleta Nan, Obdulia Alejos, Carla Domínguez, Carmen Vega, Yessenia Godínez, Monica Cruz-Lemini, Juan Parra, Elisa Llurba

2. Obstetrícia i Ginecologia. Revista oficial de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO). Guia d’Assistència Pràctica. Trastorns hipertensius en la gestació

3. Protocol de Seguiment de l’Embaràs a Catalunya. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya


Dia Mundial contra el Càncer

Aquesta efemèride es va establir per al dia 4 de febrer en la Cimera Mundial contra el Càncer per al Nou Mil·lenni (París, 2000) i, des de llavors, està promoguda per la Unió Internacional contra el Càncer (UICC) amb el suport de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El principal objectiu és fomentar la recerca, la prevenció, millorar els serveis per al pacient, crear consciència i mobilitzar la societat per assolir avenços i garantir l’equitat en l’accés als darrers tractaments. Actualment, aquesta malaltia segueix sent la segona causa de mort al món, tot i que l’índex de supervivència segueix augmentant, sobretot quan es detecta i s’inicia el tractament precoçment.

En els darrers anys s’han produït grans avenços en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del càncer. Es calcula que la supervivència s’ha duplicat en els últims 40 anys, tot i que no és uniforme en tots els tumors (depèn del tipus i de l’estadi a l’hora de fer el diagnòstic). I també ha augmentat la qualitat de vida dels pacients.

Segons el Dr. Agustí Barnadas, cap del Grup de Recerca en Oncologia Clínica del Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau i director del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital, “el gran repte continua sent proporcionar la màxima qualitat assistencial en base a l’evidència científica disponible, utilitzant les millors tècniques al nostre abast i participant en la recerca bàsica i clínica per augmentar el coneixement biològic dels tumors i poder desenvolupar nous tractaments per definir noves estratègies terapèutiques i avançar en una medicina personalitzada i de precisió. Tot això, oferint un acompanyament integral i multidisciplinari als pacients”.

En aquest sentit, els tractaments de radioteràpia han evolucionat significativament coincidint amb la incorporació progressiva de nova tecnologia, integració de tècniques d’imatge molecular i major coneixement radiobiològic. La Dra. Gemma Sancho, directora del Servei de Radioteràpia Oncològica, explica que “administrem tractaments d’alta precisió, seguretat  i eficàcia, de forma mes ràpida i reduint el número de sessions. Tractaments basats a l’evidència però, adaptats a cadascú dels pacients i les seves patologies, integrats a l’estratègia terapèutica multidisciplinària. Ens unim al desenvolupament de la medicina personalitzada investigant  biomarcadors predictius de resposta i toxicitat”.

Coneixement biològic del tumor i estimulació de la resposta immune del pacient

El Dr. Barnadas destaca els avenços en el coneixement biològic de les malalties oncològiques. “Sant Pau està preparat per poder donar resposta al diagnòstic molecular, que permet determinar totes les alteracions genètiques i moleculars associades a l’evolució del càncer, identificant els punts crítics de la maquinària cel·lular. Segons els diferents estudis clínics on hem participat, aquesta aproximació és molt útil per assolir un millor control del càncer millorant les estratègies terapèutiques disponibles i fins i tot condicionar el pronòstic d’acord amb les característiques biològiques del tumor”.

També fa referència a la incorporació de noves estratègies enfocades a l’estimulació de la resposta immunològica del propi pacient envers el tumor, sobretot amb la immunoteràpia i teràpies dirigides. “La immunoteràpia elimina el fre que les cèl·lules tumorals posen al sistema immunitari, restaurant-lo per poder identificar-les i eliminar-les més eficaçment. Mentre, les teràpies dirigides actuen sobre les alteracions moleculars específiques que intervenen en el creixement i la supervivència del tumor”.

Finalment, un punt sobre el que fa especial èmfasi el Dr. Barnadas és l’accés ràpid i equitatiu a la innovació oncològica, sobre tot de nous fàrmacs. “Hi ha medicaments que des que han estat aprovats a la Unió Europea poden tardar fins a dos anys en incorporar-se al Sistema Nacional de Salud i a la cartera de serveis corresponent de cada comunitat autònoma”. En aquest sentit, segons el darrer Informe W.A.I.T que compara les dades de 39 països europeus, els pacients espanyols tarden 517 dies en accedir a les innovacions oncològiques des de que la Comissió Europea ha autoritzat la seva comercialització, una ràtio molt superior a la mitjana europea i també al límit de 180 dies que marca la directiva continental 89/105/CEE.

Projectes molt destacats en recerca bàsica i clínica

Actualment, Sant Pau té en marxa o participa en més de 237 assajos clínics relacionats amb el càncer. L’Àrea de recerca de Malalties Onco-hematològiques està integrat per 8 grups de recerca líders en diferents àrees, que van des de les síndromes de reparació del DNA i predisposició al càncer, la oncogènesis, el diagnòstic hematològic o l’oncologia clínica en un gran ventall de tumors.

Entre les línies de recerca destacades hi ha el projecte liderat pel Dr. Javier Briones, cap del Grup de recerca d’Immunoteràpia Cel·lular i Teràpia Gènica de l’IIB-Sant Pau i cap de la Unitat d’Hematologia Clínica del Servei d’Hematologia de l’Hospital de Sant Pau, que recentment ha presentat amb èxit els resultats del primer assaig clínic amb un medicament d’immunoteràpia CAR-T30 d’Europa, de producció pròpia, per a limfoma d’Hodgkin i no-Hodgkin T en recidiva o refractari.

Com exemple de la recerca translacional, una de les grans apostes de l’IIB Sant Pau, aquesta mateixa setmana s’ha publicat un article realitzat per investigadors del Grup de Recerca en Genòmica de Malalties Complexes de l’IIB Sant Pau, liderat pel Dr. José Manuel Soria, que valida una nova eina o score, anomenada ONCOTHROMB, que per primera vegada combina dades clíniques i genòmics del pacient, que ha mostrat una excel·lent capacitat predictiva del risc de patir esdeveniments tromboembòlics venosos per part de pacients oncològics en tractament ambulatori amb quimioteràpia.

En el camp de la recerca translacional, el grup d’Oncogènesis i Fàrmacs Antitumorals de l’IIB Sant Pau, del que el Dr. Ramon Mangues n’és el cap, està estudiant, en models de càncer en ratolí el potencial de les nanopartícules multivalents dirigides a receptors de membrana com a eina per bloquejar el desenvolupament de diferents tipus de tumors i inhibir el procés de la metàstasi. Aquest grup ha demostrat com aquesta tecnologia innovadora prevé l’aparició de metàstasis en càncer d’endometri avançat sense causar toxicitat en cèl·lules normals.

 Aquest abordatge consisteix a fer servir nanopartícules per portar fàrmacs de forma selectiva a cèl·lules tumorals que expressen nivells elevats del receptor CXCR4, que està implicat en el procés de migració des del tumor primari cap a all llocs on es desenvolupen les metàstasis per inhibir el procés des del moment de la formació.

Aquesta tècnica s’ha mostrat eficaç en diversos tipus de càncer, com ara el de còlon, endometri, cap i coll, leucèmia o limfoma, entre d’altres. Ara els investigadors estan treballant a posar a punt els protocols per portar aquesta opció terapèutica a la clínica en els propers dos anys.


Una nova eina que utilitza dades genòmiques i clíniques ajuda a predir el risc de trombosi en pacients amb càncer

Els pacients amb càncer tenen un risc elevat de patir un esdeveniment trombòtic que els pot empitjorar el pronòstic i la qualitat de vida. Investigadors del Grup de Recerca en Genòmica de Malalties Complexes de l’Institut de Recerca de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau, liderat pel Dr. José Manuel Soria, i el Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, liderat pel Dr. Andrés Muñoz, en el marc de la Secció de Trombosi i Càncer de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) han desenvolupat i validat una nova eina o score, anomenada ONCOTHROMB, que per primera vegada combina dades clíniques i genòmics del pacient, que ha mostrat una excel·lent capacitat predictiva del risc de patir esdeveniments tromboembòlics venosos per part de pacients oncològics en tractament ambulatori amb quimioteràpia.

Un de cada cinc pacients amb càncer acaba desenvolupant en algun moment una trombosi, especialment durant els primers mesos del tractament. Per reduir aquest risc estan disponibles actualment al mercat alternatives com l’heparina de baix pes molecular o els nous anticoagulants orals. El repte consisteix a conèixer quins pacients són els que es poden beneficiar realment d’aquest tractament per millorar-ne el pronòstic i alhora evitar a la resta de pacients el risc de patir hemorràgies a conseqüència del tractament.

“El nostre score és capaç d’identificar al 34% dels pacients que patiran un esdeveniment tromboembòlic, i el 94% dels que no desenvoluparan un esdeveniment trombòtic i que, per tant, no cal que tractem amb anticoagulants” assenyala el Dr. Soria, coautor d’aquest treball.

Aquesta nova eina de diagnòstic aplica un algorisme, a partir de l’anàlisi de nou variants genètiques dels factors de la coagulació que es combina amb tres factors de risc clínics clàssics (tipus de tumor, estadi de la malaltia, i l’índex de massa corporal ) de cada pacient oncològic. Això permet identificar els pacients amb un nivell de risc alt, moderat o baix. És important destacar que aquest estudi és pioner al món en l’aplicació de la genètica en el mesurament del risc de trombosi en càncer”, explica el Dr. Andrés Muñoz, coautor del projecte.

Variants genètiques noves

L’estudi va analitzar dades de 364 pacients de la cohort espanyola ONCOTHROMB 12-01. Segons detallen els investigadors, les dades clíniques associades amb el risc d’esdeveniments tromboembòlics venosos es van recopilar en el moment del diagnòstic, inclosa la puntuació de Khorana, que és l’única escala de què es disposava fins ara per avaluar el risc de trombosi en aquests pacients, però el valor predictiu dels quals és molt limitat.

A més, es van estudiar els genotips per a les 51 variants genètiques que se sap que estan associades amb trombosi i es va fer una regressió logística multivariant per determinar el pes de cada variable genètica i clínica en relació amb el risc de trombosi. L’eina s’ha validat amb una cohort de pacients austríacs (Viena-CATS).

Els investigadors van poder comprovar que nou variants genètiques en concret, a més de la localització i estadi del tumor, així com un índex de massa corporal superior a 25 kg/m2 es van associar amb un risc més gran de trombosi.

“Amb la nova eina que proporciona aquest estudi s’estima que es poden reduir fins a un 70% els casos de trombosi en poder aplicar tractaments preventius que evitaran la seva aparició i per tant s’aconseguirà millorar les complicacions i la qualitat de vida dels pacients. També cal assenyalar que aquesta complicació és més pròpia d’una sèrie de càncers: pulmó, pàncrees, estómac, ronyó, ovàric, colorectal i tumor cerebral”, assenyala el Dr. Muñoz de l’Hospital Gregorio Marañón.

Els resultats, que publica la prestigiosa revista Journal of Clinical Oncology, demostren que és una eina eficaç per ajudar els oncòlegs a guiar les decisions clíniques sobre la intensitat òptima del tractament anticoagulant per prevenir esdeveniments tromboembòlics en aquests pacients. “Considerem que aquesta escala és la primera pedra que estableix les bases de la medicina personalitzada en el camp del càncer i la trombosi”, en paraules del Dr. Soria, autor principal d’aquest treball.

El Dr. Soria destaca que, segons les dades del registre SEOM_REDECAN, durant el 2022 s’han produït al voltant de 280.000 casos nous de càncer a Espanya. A més, un altre estudi publicat fa uns dies a la mateixa revista reporta que un 10,8% del total de pacients amb càncer han patit un tromboembolisme pulmonar.

“En base a aquestes dades, podem estimar que al voltant de 30.000 pacients oncològics patiran un esdeveniment tromboembòlic i prop de 2.500 podrien morir per aquesta causa. Aquesta eina podria ajudar a millorar els resultats de la supervivència dels pacients oncològics en prevenir la trombosi”, emfatitza el Dr. Soria.

Un binomi fatal

La trombosi és una situació clínica molt rellevant en el pacient oncològic. La sola presència d’un tumor ja representa un risc afegit de presentar esdeveniments trombòtics, però quan aquests pacients a més estan rebent tractament amb quimioteràpia, la probabilitat de trombosi encara és més alta.

Actualment, els oncòlegs solen indicar el tractament anticoagulant en aquells pacients en què hi ha antecedents de trombosi, sigui per història familiar o per haver desenvolupat esdeveniments previs.

Un dels grans avantatges de l’escala ONCOTHROMB és que es pot fer servir des del moment del diagnòstic. “Aquesta eina pot ser especialment útil quan el càncer es diagnostica, ja que des del punt de vista clínic, la trombosi venosa en un pacient amb càncer té un impacte molt negatiu sobre la supervivència i la qualitat de vida, per això la necessitat d’identificar com més aviat millor el risc de trombosi a l’estadi inicial de la malaltia”, assenyala el Dr. Muñoz.

“Quan l’oncòleg demana una biòpsia, una analítica, un PET, un TAC o qualsevol altra bateria de proves diagnòstiques, també pot sol·licitar aquest score per determinar el risc de trombosi. Per tant, quan comença a tractar el pacient ja li podria indicar l’anticoagulant en cas de necessitar-ho”.

A més, “també s’ha pogut demostrar que aquesta eina prediu els esdeveniments trombòtics en aquests pacients a llarg termini, fins a 18 mesos, de manera que la seva capacitat de predicció és molt més fiable i útil per a la pràctica clínica”, explica del Dr. Muñoz .

Actualment tant les guies de les societats americana i europea d’Oncologia Clínica (ASCO i ESMO respectivament, per les sigles en anglès) indiquen que és important estratificar el risc de trombosi dels pacients amb càncer per mitjà d’eines validades. “Doncs aquí posem a disposició de la comunitat científica la nostra escala que serà de gran utilitat per a aquest propòsit”, conclou el Dr. Soria.

Aquest estudi ha estat finançat per l’Instituto de Salud Carlos III, la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y la Asociación Activa’TT para la Salud.

Articles de referència

Andres Muñoz, Cihan Ay, Ella Grilz, Sonia López, Carme Font, Vanesa Pachón, Victòria Castelló, Virginia Martínez-Marín, Mercedes Salgado, Eva Martínez, Julia Calzas, Laura Ortega, Ana Rupérez, Eduardo Salas, Jose Manuel Soria. Clinical-genetic risk score for predicting cancer-associated venous thromboembolism: a development and validation study involving two independent prospective cohorts. Journal of Clinical Oncology DOI 10.1200/JCO.22.00255


El Dr. Pablo Alonso torna a aparèixer a la llista dels científics més citats del món

 

El Dr. Pablo Alonso Coello, director de l’Àrea d’Epidemiologia, Salut Pública i Atenció Primària de l’Institut de Recerca de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau i investigador del Centre Cochrane Iberoamericà figura novament a la llista dels científics més citats del món que publica Clarivate Analytics.

Aquesta llista reconeix investigadors de tall mundial seleccionats pel seu treball excepcional en investigació, demostrat per la producció de diversos articles altament citats que es classifiquen al top 1% de citacions per camp i any a la Web of Science.

El Dr. Alonso ja ha aparegut en altres ocasions entre els investigadors més citats del món al seu camp. Aquest any apareix també a la classificació de la Universitat de Stanford (Estats Units) que publica una llista amb el 2% dels científics més citats del món.


El Dr. Javier Briones parlarà de les teràpies CAR-T contra el càncer en els Debats CaixaResearch

El proper 31 de gener a les 19 hores, el Dr. Javier Briones, director del Grup de recerca d’Immunoteràpia Cel·lular i Teràpia Gènica de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau i cap de la Unitat d’Hematologia Clínica del Servei d’Hematologia del mateix hospital, participa en el Debat de CaixaResearch “Què són les teràpies CAR-T contra el càncer?” per explicar les darreres novetats en aquest àmbit. El debat el moderarà la Beatriz Pérez, periodista especialista en sanitat i salut de El Periódico de Catalunya, i es retransmetrà en streaming i us hi podeu inscriure aquí.

El grup de Dr. Briones ha liderat la creació del primer CAR-T a Europa per a pacients amb limfoma de Hodgkin clàssic i limfoma no-Hodgkin, una malaltia que afecta a 3 de cada 100.000 persones segons dades de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica. De fet, Sant Pau és un dels dos únics centres autoritzats a Catalunya per produir aquests tipus de medicaments.

Recentment també ha presentat amb èxit els resultats del primer assaig clínic CAR-T30 d’Europa, de producció pròpia, per al tractament d’aquest tipus de càncer en recidiva o refractari.   L’objectiu d’aquest estudi de Fase I, on hi han participat 10 pacients refractaris a tots els tractaments convencionals aprovats procedents de diverses comunitats autònomes i d’altres països europeus, ha estat la seguretat i establir la dosi òptima per a la Fase II de l’assaig. Els resultats obtinguts mostren que tots els pacients han mostrat una resposta favorable al tractament, mentre que un 50% ha tingut una resposta completa amb desaparició del limfoma, de manera que l’HSP-CAR30 té un excel·lent perfil de seguretat a les dosis administrades.

En el Debat de CaixaResearch “Què són les teràpies CAR-T contra el càncer?”, juntament amb el Dr. Briones, també hi participarà el Dr. Manuel Juan, cap del Servei d’Immunologia en el Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) de l’Hospital Clínic-IDIBAPS, qui ha desenvolupat el primer CAR-T a Europa per al tractament del mieloma múltiple, que suposa el 10% dels càncers de medul·la òssia i és el segon càncer més comú de la sang.

En el cicle de Debats de CaixaResearch, els experts mèdics i científics que reben ajuts de la Fundació “la Caixa”, a través del Programa d’Investigació, expliquen de primera mà les darreres novetats en el seu àmbit. Aquests debats són un punt de trobada entre la societat i els resultats de la recerca, les noves pràctiques mediques i els reptes actuals en salut i qualitat de vida.


Sant Pau rep un ajut de l’NIA per a estudiar l’associació entre factors del bilingüisme i l’Afàsia Primària Progressiva

Hi ha estudis demostrant que ser bilingüe pot retardar l’edat d’inici dels símptomes de demència en una mitjana de 4-5 anys. El Dr. Miguel Ángel Santos, investigador del grup de Neurobiologia de les Demències a l’IIB Sant Pau i membre de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l’Hospital Sant Pau, juntament amb la Dra. Stephanie Grasso, investigadora principal de la Universitat de Texas (EUA), han rebut una subvenció R01 (assaig clínic) del National Institute on Aging (NIA) dels National Institutes of Health (NIH) als Estats Units per estudiar les associacions entre factors de bilingüisme i l’inici, la progressió, i la resposta al tractament en bilingües (castellà-català) amb afàsia primària progressiva (APP).

Els resultats d’aquest estudi proporcionaran coneixement cabdal sobre els mecanismes neurals implicats en el reaprenentatge del llenguatge i abordarà la pregunta de com els factors de bilingüisme influeixen en la reserva cognitiva i lingüística en les demències que afecten la capacitat d’utilitzar el llenguatge. 

La xifra total de la subvenció atorgada pel NIA és de 3,4 milions de dòlars. Sant Pau rebrà 1 milió de dòlars durant els propers 5 anys.


El Dr. Eduardo Mª Targarona, director del Manual “Com i per què investigar en cirurgia”

El Dr. Eduardo Mª Targarona, investigador del grup de recerca en Cirurgia General i Digestiva a l’IIB Sant Pau i director de la Unitat de Cirurgia Gastrointestinal i Hematològica de l’Hospital de Sant Pau, ha estat un dels tres directors del Manual Com i per què investigar en cirurgia, publicat en paper i online per la Secció de Formació de l’Associació Espanyola de Cirurgians (AEC) i el Comitè Editorial de Cirurgia Espanyola.

Aquest manual serà la guia per a desenvolupar cursos de formació presencials i online i el seu objectiu és ensenyar als cirurgians la metodologia correcta per dur a terme un estudi de recerca. És el primer manual específicament orientat a aquest àmbit i, segons l’AEC, “és una aportació molt important per augmentar la qualitat de la cirurgia i dels cirurgians que servirà per fomentar l’esperit de recerca que han de tenir aquests professionals a l’hora de buscar solucions per millorar la presa de decisions i, en definitiva, millorar la qualitat de vida dels pacients“.

Com i per què investigar en cirurgia inclou 27 capítols distribuïts en 8 grans seccions: D’on surten les idees per investigar en cirurgia; Tipus d’estudis clínics en cirurgia; Les variables en recerca clínica en cirurgia; Conceptes a tenir en compte en l’aplicació de la recerca clínica en cirurgia; Com disseminar els resultats de la recerca científica; Altres vessants de la recerca clínica en cirurgia; i Preguntes tipus test per comprovar el grau de coneixements dels usuaris.


Un estudi aporta noves pistes sobre la toxicitat del ferro en la malaltia de Parkinson i explica l’efecte paradoxal de la deferiprona

Un estudi que ha comptat amb la participació d’investigadors de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau conclou que si s’administra deferiprona en pacients que encara no reben tractament amb levodopa els símptomes motors poden empitjorar. El treball, que publica la revista The New England Journal Of Medicine, contrasten amb els resultats de 4 altres assaigs clínics independients previs, en què aquest empitjorament dels símptomes no es va observar. Això podria aportar informació rellevant sobre el paper que juga l’acumulació de ferro en el procés de neurodegeneració.

El tractament amb deferiprona en pacients amb malaltia de Parkinson primerenca que no han rebut encara tractament amb levodopa ni amb altres medicaments dopaminèrgics, no aporta benefici clínic i, pel contrari, s’ha associat a un empitjorament dels símptomes motors, segons s’observa als resultats de l’estudi internacional independent FAIRPARK-II, que ha comptat amb participació del grup de recerca en malaltia de Parkinson i trastorns del moviment de l’Institut de recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau, que dirigeix el Prof. Jaume Kulisevski.

El treball, en què també ha participat el grup de malaltia de Parkinson i altres trastorns neurodegeneratius del moviment que dirigeix el Dr. Yaroslau Compta a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) – Hospital Clínic de Barcelona, s’ha publicat a la prestigiosa revista The New England Journal Of Medicine, acompanyat d’una editorial sobre el tema.

La malaltia de Parkinson és un trastorn neurodegeneratiu que afecta milions de persones a tot el món i es caracteritza per la pèrdua de les neurones que produeixen dopamina, una molècula cerebral que és fonamental per al control dels moviments normals del cos. Hi ha diversos medicaments que permeten suplementar la manca de dopamina en aquests pacients i que ajuden a millorar els símptomes, però aquests fàrmacs no eviten la pèrdua de neurones ni la progressió de la malaltia.

Un dels processos fisiològics que ocorren en aquesta malaltia és l’acumulació anormal de ferro al cervell. L’excés d´aquesta substància s´ha associat amb la pèrdua de neurones productores de dopamina. Per això els científics han estat buscant la manera de reduir l’excés de ferro en aquests pacients. Però és important recordar que aquest mineral té un paper important en molts processos biològics necessaris per al funcionament normal del cos, entre els quals hi ha la producció de dopamina. És a dir, el ferro pot tenir efectes tant beneficiosos com perjudicials per a l’organisme.

La deferiprona és un fàrmac que té l’habilitat d’eliminar l’excés de ferro a les zones on s’acumula de forma anormal i redistribuir-lo en d’altres que ho necessiten. Aquesta molècula s’ha fet servir, des de fa temps, per tractar la sobrecàrrega de ferro que apareix després de múltiples transfusions en una malaltia de la sang anomenada talassèmia.

Dades aparentment contradictòries

Dos assaigs clínics previs en què van participar 40 i 22 pacients amb malaltia de Parkinson de diagnòstic recent van suggerir que la deferiprona afegida al tractament amb medicaments que suplementen la dopamina, com la L-DOPA, no només reduïa l’acumulació de ferro al cervell , sinó que podia millorar la discapacitat motora.

A l’estudi FAIRPARK-II, liderat pel Prof. David Devos a l’Hospital Universitari de Lille, França, els investigadors van analitzar dades de 372 pacients amb Parkinson de diagnòstic recent -quan la quantitat de neurones productores de dopamina encara està conservada- i encara sense tractament de suplementació de dopamina, procedents de 23 centres mèdics europeus, entre els quals hi ha Sant Pau i el Clínic de Barcelona.

L’objectiu era comprovar si la deferiprona podia ser útil per alentir la progressió del Parkinson. Sorprenentment, els resultats van demostrar que, a les 36 setmanes de seguiment, els participants que havien rebut aquest tractament tenien pitjors puntuacions a les escales que mesuren els símptomes de la malaltia respecte als que havien rebut placebo. És a dir, els pacients del grup control havien empitjorat, però els del grup que va rebre la deferiprona encara més.

Els resultats d’aquest treball contrasten amb els de 4 assajos clínics independents previs més, en els quals l’empitjorament dels símptomes no es va observar en administrar la deferiprona. Els investigadors creuen que la clau podria estar en la suplementació dopamina, per la qual cosa ara caldrà fer nous estudis de combinació per comprovar els efectes en fases inicials de la malaltia. De moment, es manté la hipòtesi que, a la llarga, la reducció del ferro és beneficiosa per frenar l’evolució de la malaltia.

En paraules del Prof. Kulisevsky, “la gran diferència del nostre treball amb els estudis previs és que aquests incloïen pacients en fases més avançades de la malaltia, que ja rebien tractament amb Levodopa. Aleshores, creiem que la manca de resultats clínics al nostre estudi es podria explicar perquè el ferro és un cofactor en la producció de dopamina i, probablement, en els pacients que encara no prenen Levodopa el fet d’inhibir l’acumulació de ferro interfereix en la producció de dopamina inicialment”.

La possible explicació de la paradoxa

En el moment que es diagnostica a algú amb la malaltia de Parkinson ja ha perdut al voltant del 70% de les neurones que produeixen dopamina al cervell. Per tant, les neurones supervivents tenen una sobrecàrrega de feina per mantenir els nivells necessaris de dopamina i facilitar la mobilitat de la persona. Com s’ha esmentat, el ferro té funcions importants en l’organisme, una d’elles és com a cofactor de l’enzim tirosina-hidroxilasa, fonamental per a la producció de dopamina. Per tant, podria ser que en les fases inicials de la malaltia de Parkinson el ferro en realitat ajudi les neurones a mantenir la producció de dopamina, només tornant-se tòxic en fases posteriors. Per això l’eliminació de ferro amb fàrmacs com la deferiprona en fases inicials de la malaltia podria explicar l’empitjorament dels pacients en reduir la producció de dopamina, mentre que la deferiprona podria evitar els efectes nocius del ferro en fases posteriors, d’acord amb els assaigs clínics previs.

D’altra banda, la Levodopa és el precursor immediat de la dopamina i no necessita la tirosina-hidroxilasa per convertir-se en dopamina, reposant ràpidament els nivells de dopamina, facilitant la mobilitat de la persona i esquivant per tant l’efecte negatiu de la deferiprona sobre la tirosina-hidroxilasa. Per tant, la hipòtesi és que en els pacients tractats amb Levodopa només es veurien els efectes positius de la deferiprona mitjançant la reducció dels nivells perjudicials de ferro acumulat, però no el seu efecte negatiu sobre la producció de dopamina.


Articles de referència

 • Devos D, Labreuche J, Rascol O, Corvol JC, Duhamel A, Guyon Delannoy P, Poewe W, Compta Y, Pavese N, Růžička E, Dušek P, Post B, Bloem BR, Berg D, Maetzler W, Otto M, Habert MO, Lehericy S, Ferreira J, Dodel R, Tranchant C, Eusebio A, Thobois S, Marques AR, Meissner WG, Ory-Magne F, Walter U, de Bie RMA, Gago M, Vilas D, Kulisevsky J, Januario C, Coelho MVS, Behnke S, Worth P, Seppi K, Ouk T, Potey C, Leclercq C, Viard R, Kuchcinski G, Lopes R, Pruvo JP, Pigny P, Garçon G, Simonin O, Carpentier J, Rolland AS, Nyholm D, Scherfler C, Mangin JF, Chupin M, Bordet R, Dexter DT, Fradette C, Spino M, Tricta F, Ayton S, Bush AI, Devedjian JC, Duce JA, Cabantchik I, Defebvre L, Deplanque D, Moreau C; for the FAIRPARK-II Study Group., Trial of Deferiprone in Parkinson’s Disease N Engl J Med 2022; 387:2045-2055 DOI: 10.1056/NEJMoa2209254. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2209254

This site is registered on wpml.org as a development site.

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques analítiques. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Més informació